Adatkezelési tájékoztató

 

 

1.         A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a

 

Because Agency Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Károly király utca 35. A/1.

Cégjegyzékszám: 01-09-200605

Képviseli: Varsádi Viktor ügyvezető

 

(a továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, valamint, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

ü  az Alaptörvényt;

ü  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;

ü  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.);

ü  az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;

ü  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet).

 

 

2.         A tájékoztató során használt fogalmak

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím;

 

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 

3.         Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

 

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

 

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az érintetteket az adatkezelésről.

 

 

4.         A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

 

4.1.    Kapcsolatfelvétel a weblapon keresztül

Az Érintettnek az alábbi - Adatkezelő által üzemeltetett - weboldalakon keresztül van lehetősége kapcsolatba lépni az Adatkezelővel:

ü  www.because.hu

ü  www.selfiemirror.hu

ü  www.fankfal.hu

ü  www.csokoladefontana.hu

ü  www.weddingland.hu

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az érintett neve, telefonszáma és email címe

Adatkezelés célja

 

az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az érintett törlésre irányuló kérelméig

 

 

4.2.  Hírlevél feliratkozás

Az Adatkezelő hírlevelet, vagy egyéb reklámanyagot az Érintett részére kizárólag az Érintett előzetes hozzájárulását követően küld. A hírlevélre való feliratkozás megtörténhet online és offline formában is.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az érintett neve, telefonszáma és email címe

Adatkezelés célja

 

az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a folyamatos naprakész információ nyújtása a feliratkozó részére

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a hírlevelet és a reklámanyagot kizárólag addig küldjük az érintett részére, ameddig az érintett ezt kéri. Amennyiben az érintett nem kíván több hírlevelet kapni, úgy arról bármikor leiratkozhat.

 

 

4.3.    Cookie-k

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldal nem fog teljeskörűen működni.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés célja

 

az érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

 

 

4.4.    Tutiranyerek.hu oldalon kezelt adatok

A Tutiranyerek egy olyan törzsvásárlói program, amelyben a magyarországi lóversenyfogadás szelvényeit árusító helyek alkalmazottai a programba történő regisztrációt követően az eladott szelvények után hűségpontokat gyűjthetnek, majd azok beváltásával termékekhez és szolgáltatásokhoz juthatnak.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az érintett neve, édesanyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye, szállítási címe, telefonszáma, email címe, adóazonosító jele, TAJ száma, születési helye és ideje, az adott lóversenyfogadási terminálhoz tartozókasszás azonosítója

Adatkezelés célja

 

az Adatkezelő által szervezett hűségprogramon (Tutiranyerek) való részvétel

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az érintett törlésre irányuló kérelméig

 

 

4.5.    Facebook

Az Adatkezelő a következő oldalakat kezeli a facebookon:

ü  Fánk Fal

ü  WeddingLand

ü  SelfieMirror Magyarország

ü  Because Agency

 

A fentiekben megjelölt oldalak üzenőfalain közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel.

 

Adatkezelés célja

 

tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

Az érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

 

 

4.6.    Álláshirdetések

Az Adatkezelő anonim álláshirdetéseket nem ad fel, továbbá a kérés nélkül érkezett pályázatokat, amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli. Amennyiben a pályázó felvételre kerül, az adatkezeléshez hozzájárulást kér a pályázótól.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

érintett neve, telefonszáma, email címe, valamint az önéletrajzban szereplő, önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

 

a magánszemély és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a munkaviszony létrehozása

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli

 

 

4.7.    Szerződések

Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó magánszemélyeket, és azok elérhetőségét.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az érintett neve, telefonszáma, és email címe

Adatkezelés célja

 

vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése  

Adatkezelés jogalapja

az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Adatkezelés időtartama

a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.

 

 

5.         Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Cookie-k vonatkozásában

Adatfeldolgozó neve: Google Inc. (Google Analytics; Google Adwords; Google Maps)

Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 USA

 

Hírlevélszolgáltatás:

Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)

Székhelye: 75 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Tutiranyerek.hu

Adatfeldolgozó neve: Magyar Lóversenyfogadást - szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.

 

Az Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. 

 

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

 

6.         Adattovábbítás

Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabályként nem továbbítja harmadik személy részére, kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, illetve, ha azt jogszabály írja elő.

 

7.         Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

 

 

8.         Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatvédelmi tisztviselő ellátja a vállalkozást az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet, valamint az illetékes hatósággal és az érintettekkel történő kapcsolattartással segíti az adatkezelő működését.

 

Neve: Csákvári Éva

Elérhetősége: penzugy@because.hu

 

 

9.         Az Érintett jogai az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

 

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

 

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

ü  véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

ü  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;

ü  jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;

ü  közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

 

Az Adatkezelő továbbá töröli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

 

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

 

Az adatok helyesbítése

Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

 

 

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

 

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 

 

10.      Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

 

11.      Záró rendelkezések

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk az Érintettet az adatkezelés céljáról.

 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

 

 

 

 

 

Because Agency Kft.

Varsádi Viktor ügyvezető

Adatkezelő